Postanowienia ogólne:

 1. Warunkiem przystąpienia do Szkółki Piłkarskiej Waldemara Przysiudy jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, która jest równoznaczna z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkółkę oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu zgodnie z harmonogramem treningów dla poszczególnych grup, zależnych od wieku i poziomu zaawansowania zawodnika.
 3. Opłata miesięczna za udział w zajęciach wynosi 120 zł (sto dwadzieścia złotych). Składkę za dany miesiąc należy opłacić z góry do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia jednostek treningowych w innych grupach.

Zawodnik zobowiązuje się:

 1. Godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
 2. Punktualnie przychodzić na treningi (minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć).
 3. Szanować sprzęt treningowy.
 4. Pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego.
 5. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.
 6. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach i starać się nie kontaktować z opiekunami, co może powodować brak koncentracji.
 7. Bezzwłocznie zgłaszać trenerowi wszelkie dolegliwości zdrowotne.
 8. Doskonalić w czasie wolnym elementy piłkarskie poznane na treningu.

Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:

 1. Przyprowadzać dziecko na zajęcia treningowe i odbierać je po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za zawodnika tylko podczas zajęć sportowych i nie odpowiada za zdrowie zawodnika podczas drogi z domu i do domu.
 2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dzieckiem, ponieważ wpływa to na jego dekoncentrację.
 3. Podczas meczów i treningów przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych – na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
 4. W czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego.
 5. Terminowo opłacać składki z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. Szkółka Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach, istnieje natomiast możliwość odrobienia jednostek treningowych w innych grupach.
 6. Powiadomić o rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail) do końca miesiąca, za który dokonano ostatniej opłaty.
 7. Nie podważać autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.

Klauzula informacyjna w związku z wejściem ustawy RODO:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkółka Piłkarska Waldemara Przysiudy, ul. Owocowa 1B/4, 62-300 Września, NIP 7891059500. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt listowny na podany wyżej adres siedziby lub na adres e-mail szkolkawp@onet.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
 • komunikacji oraz wysyłania ofert, a także innych treści marketingowych i promocyjnych,
 • związanych z uczestnictwem dziecka w treningach/ zawodach/ rozgrywkach sportowych,
 • zamieszczania danych osobowych dziecka w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej,
 • udzielenia nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku dziecka na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, folderach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 1. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać ze swoich praw konieczny jest kontakt z Administratorem.
 2. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji założonych celów jako członka szkółki.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wspierające wykonanie zobowiązań, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dotyczące ubezpieczenia, promocji, rozgrywek.
 5. Dane Państwa dziecka będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który dziecko będzie członkiem szkółki, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing własny) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu (marketing na rzecz innych podmiotów). Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możecie Państwo cofnąć w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres szkolkawp@onet.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.